ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل در آينه مطبوعات

ستاد بزرگداشت تسخير سفارت اسرائيل

خدا را شاكريم كه به همت اعضاي موسسه با راه اندازي ستاد بزرگداشت تسخير سفارت علي رغم فرصت كه امكان خيلي از برنامه ها را از ما سلب كرد، اما توانستيم كارهاي درخور توجهي انجام دهيم.

اگر تا ديروز كسي از اين موضوع اطلاعي نداشت، اگر تا ديروز مطلبي با اين مظمئن در فضاي سايبري وجود نداشت، اما امروز با كمك رسانه هاي عزيز و بازتاب خبرهاي ارسالي ستاد فضاي اينترنت مملو از خبر و مطلب از تسخير سفارت اسرائيل مي باشد. لذا لازم است از خبرگزار ذيل به جهت درج اخبار مربوط به تسخير سفارت اسرائيل تشكر و قدرداني نماييم.

ادامه مطلب...