تكميل گفتگوهاي كودك فلسطيني و اسرائيلي

تكميل گفتگوهاي كودك فلسطيني و اسرائيلي

اين كاريكاتور جزو بهترين كاريكاتور سال شناخته شد، زيرا بصورت كاملا زيركانه تبليغات هاي رسانه اي صهيونيستي كه سعي در مظلوم نشان دادن صهيونيست ها دارد، را با زبان تصوير و طنز افشاء كرد.

لذا جهت تكميل اين پوستر و تبديل آن به يك سري مجموعه نمايشگاهي پيشنهادات جديد ارائه نمايند.

تكميل گفتگوهاي كودك فلسطيني و اسرائيلي

پيشنهاد دهيد:

كودك اسرائيلي:
كودك فلسطيني: